Hướng dẫn lấy danh sách nhãn blogspot

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Nếu chưa có kinh nghiệm về Blogspot đừng lo lắng mình có dịch vụ Cầm Tay Chỉ Việc, hãy gọi hoặc Zalo ngay cho mình: 097.1539.681 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!

Hướng dẫn lấy danh sách nhãn blogspot và cách tùy biến kiểu hiển thị của danh sách nhãn label của blogpsot đơn giản.

Hướng dẫn lấy danh sách nhãn blogspot1. Load tất cả các label

Đây chính là vòng lặp để lấy tất cả các label ra ngoài<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:loop>2. Chỉ lấy label đầu tiên


- Cách 1:


<b:if cond='data:post.labels'>

<a expr:href='data:post.labels.first.url'>

<data:post.labels.first.name />

</a>

</b:if>- Cách 2: Dùng vòng lặp chỉ xuất ra label đầu tiên<b:loop values='data:post.labels' index='i' var='label'>

<b:if cond='data:i == 0'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:if>

</b:loop>- Cách 3:


<b:loop index='item' values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:item lte 0'>

<a expr:href='data:post.labels[0].url'>

<b:eval expr='data:post.labels[0].name' />

</a>

</b:if>

</b:loop>3. Lấy label cuối cùng


- Cách 1:<b:if cond='data:post.labels'>

<a expr:href='data:post.labels.last.url'>

<data:post.labels.last.name />

</a>

</b:if>- Cách 2:<b:loop values='data:post.labels.length - 1' var='label'>

<a expr:href='data:post.labels[label].url'>

<b:eval expr='data:post.labels[label].name' />

</a>

</b:loop>4. Lấy theo điều kiện lớn hơn


- Lấy từ vị trí 1 bỏ vị trí đầu tiên là 0 ( Lớn hơn 0)<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:i gt 0'>

<i> <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</i>

</b:if>

</b:loop>Hoặc<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:i > 0'>

<i> <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</i>

</b:if>

</b:loop>- Tương tự các bạn sửa data:i gt 0 thành các bị trí khác


Tương tự áp dụng với điều kiện nhỏ hơn 2 như sau<b:loop index='item' values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:item lt 2'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:if>

</b:loop>5. Không lấy label cuối cùng<b:with value='data:post.labels' var='filter'>

<b:loop index='i' values='data:filter' var='label'>

<b:if cond='data:filter.size neq data:i + 1'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:if>

</b:loop>

</b:with>6. Sắp xếp thứ tự label từ Z -> A


Mặc định label được hiển thị thứ tự từ 0 - 9 - a - z và dưới đây là sắp xếp ngược lại<b:loop reverse='true' values='data:post.labels' var='label'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:loop>Hoặc<b:loop values='data:post.labels.length - 1 to 0' var='label'>

<a expr:href='data:post.labels[label].url'>

<b:eval expr='data:post.labels[label].name' />

</a>

</b:loop>7. Nhóm Label


Hiển thị label theo 1 nhóm đã khai báo trước<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:label.name in ["Blogspot", "Blogger", "Theme", "Templates"]'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:if>

</b:loop>Ngược lại không hiển thị<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:label.name not in ["Blogspot", "Blogger", "Theme", "Templates"]'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:if>

</b:loop>8. Lấy theo nhiều vị trí


Lấy label theo các vị trí 0, 2, 4, 6<b:loop index='item' values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:item in [0,2,4,6]'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:if>

</b:loop>Ngược lại không lấy các vị trí đó<b:loop index='item' values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:item not in [0,2,4,6]'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:if>

</b:loop>9. Lấy theo một vị trí nào đó


Lấy label theo vị trí 3<b:loop values='data:post.labels' index='i' var='label'>

<b:if cond='data:i == 3'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

</a>

</b:if>

</b:loop>10. Hiển thị label kèm theo số bài viết<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

<data:label.name.size />

</a>

</b:loop>Hoặc<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>

<data:label.name />

<data:label.name.length />

</a>

</b:loop>


Nhận xét

Contact Me on Zalo